Cổng thông tin xúc tiến đầu tư thương mại du lịch quốc tế

Tầm nhìn & sứ mệnh tầm nhìn / Vision

Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư , thương mại và du lịch toàn cầu , nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng và các doanh nghiệp . Là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam . SỬ MÊNH MISSION Góp phần gia tăng giá trị cho các đối tác và khách hàng ; Là đơn vị hỗ trợ , phục vụ , cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp , tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước ; đa dạng hóa , nâng cao chất lượng , hiệu quả các hoạt động thúc đẩy nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao , bền vững , hội nhập toàn cầu .

Các giá trị cốt lõi

 • Chuyên nghiệp / ProfessionalL
  Luôn coi trọng sự chuyên nghiệp và các chuẩn mực đạo đức
 • Hợp tác/Cooperation
  Phát triển quan hệ hợp tác chia sẻ lợi ích xây dựng trắc nghiệm xã hội
 • Mục tiêu chiến lược/ Strategic ohuectives
  Khách hàng là mục tiêu , là đối tượng để phục vụ
 •  Hiệu quả và phát triển bền vững/Effective and sustainable development
  Xác định rõ mục tiêu , rỗ hiệu quà trong các hoạt động Phát triển bền vững là tôn chỉ mục tiêu trong tất cả các hoạt động