Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng mục tiêu , chiến lược dài hạn , trung hạn và ngắn hạn của công ty và các phòng ban .

Xây dựng chiến lược marketing của công ty .
Xây dựng chiến lược truyền thông .
Xây dựng chiến lược nhân sự và đào tạo .
Tư vấn và hỗ trợ thiết lập lại cấu trúc , quy trình hoạt động và nguồn nhân lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty