Tư vấn hỗ trợ tài chính và thu xếp vốn

Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quy trình huy động vốn từ vay nợ đến góp vốn cổ phần , từ giai đoạn đánh giả và xây dựng chiến lược ban đầu đến giai đoạn triển khai thành công.

Để đảm bảo phát triển bền vững , cần có một phương án tiếp cận mang tính chiến lược nhằm xác định mục tiêu tài chính và tìm hiểu các phương án tài chính của khách hàng , cả vay nợ lẫn góp vốn cổ phần.
Những kiến thức có được từ kinh nghiệm và thực nghiệm thị trường cho phép chúng tôi đưa ra những lời khuyên hữu ích , hỗ trợ khách hàng :
Đánh giá kế hoạch kinh doanh của khách hàng , mục tiêu tài chính và những yêu cầu về vốn để hỗ trợ khách hàng xây dựng một kế hoạch chiến lược dựa trên Cơ cấu vốn của mình.
Xây dựng kế hoạch , đề xuất giải pháp tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp ;
Tư vấn sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại ;
Tư vấn xây dựng Cơ cấu vốn và cơ cấu tài sản cho doanh nghiệp ;
Tìm kiếm hợp tác với các nhà đầu tư và huy động nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tể vào các dự án .
Hỗ trợ xây dựng đề án xin cấp vốn hoặc vay vốn từ các tổ chức , quỹ tài chính quốc tế